امروز ساعت ۱ بعداز ظهر اینجا یک جشن تولده.   

همه دعوتند.

شما هم بفرمائید............