ده ماهگی جوجه طلایی من:

چن نفر رو با همین دوتا دندون فسقلی مجروح کرده باشه خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟